IBM SPSS Collaboration & Deployment

Czym jest oprogramowanie IBM SPSS Collaboration and Deployment Services?

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services to korporacyjna aplikacja, która pozwala na szerokie użycie i wdrożenie analizy predykcyjnej. Zapewnia scentralizowane, bezpieczne i umożliwiające kontrolę składowanie zasobów analitycznych oraz zaawansowane funkcje zarządzania i kontroli procesów analizy predykcyjnej oraz zaawansowane mechanizmy dostarczania wyników przetwarzania analitycznego do użytkowników.

Łatwe i bezpieczne udostępnianie krytycznych informacji biznesowych

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services umożliwia zarządzanie zasobami analitycznymi, automatyzację procesów i efektywne udostępnianie wyników w szerokim i bezpiecznym zakresie.

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services obejmuje funkcje ułatwiające:

 • Współpracę, aby tworzyć i wdrażać analizy w całym przedsiębiorstwie.
 • Automatyzację, dzięki czemu można tworzyć elastyczne procesy analityczne, które można wdrożyć w trakcie wykonywanych operacji, zapewniając spójne wyniki.
 • Wdrażanie, osadzając wyniki analityczne w procesach biznesowych pierwszej linii, integrując się z istniejącą infrastrukturą za pomocą standardowych narzędzi programistycznych i interfejsów.

W zakresie Współpracy:

 • Przechowuje zasoby analityczne w centralnym repozytorium, ułatwiając ich lokalizowanie, udostępnianie innym osobom, ponowne wykorzystanie modeli i innych zasobów oraz standaryzację najlepszych praktyk.
 • Chroni firmę, kontrolując dostęp do zasobów analitycznych i korzystając z kontroli wersji, aby upewnić się, że odpowiednie kopie są używane w procesach produkcyjnych.
 • Łatwo publikuje informacje z narzędzi analitycznych, opracowując niestandardowe interfejsy do uruchamiania tych procesów i dając użytkownikom biznesowym możliwość kontrolowania sposobu, w jaki widzą i korzystają z analityki.
 • Zbiera informacje o wynikach wykonanych decyzji, aby udoskonalić modele predykcyjne i przyszłe optymalne odpowiedzi.

W zakresie Automatyzacji:

 • Używa interfejsu wizualnego do konstruowania elastycznych procesów analitycznych, w tym procesów obejmujących wiele kroków i narzędzi, które zapewniają spójne wyniki.
 • Uruchamia zadania na żądanie lub zgodnie z ustalonym harmonogramem lub gdy są wyzwalane przez inne zdarzenia.
 • Zarządza środowiskiem, w którym występują procesy analityczne, zwiększając w ten sposób zaufanie do wyników.
 • Korzysta z zautomatyzowanego procesu oceny modeli predykcyjnych, które wykorzystują podejście champion-challenger do odpowiednich wyników.

W zakresie Wdrożenia:

 • Dostarcza wyniki analityczne, gdy zachodzą interakcje z klientem poprzez integrację z systemami użytkowników biznesowych, łącząc informacje zebrane podczas interakcji z danymi historycznymi, aby określić następne najlepsze działanie.
 • Wdraża strumienie utworzone w SPSS Modeler, aby były wykonywane w środowisku operacyjnym.
 • Oferuje funkcje zapewniające skalowalność, niezawodność i bezpieczeństwo.
 • Integruje z istniejącymi systemami uwierzytelniania w celu uwierzytelniania i możliwości logowania jednokrotnego.
 • Wykorzystuje obsługę klastrowania i wirtualizacji serwerów aplikacji w celu bardziej efektywnego wykorzystania zasobów.

Zwiększenie wydajności analitycznej zespołu w organizacji

Aplikacja IBM SPSS Collaboration and Deployment Services pozwala na bezpieczne zarządzanie zróżnicowanym zasobami analitycznymi i wspiera lepszą współpracę między osobami projektującymi i korzystającymi z tych zasobów. Dodatkowo funkcje wdrożeniowe zapewniają, że użytkownicy otrzymują informacje, których potrzebują, aby podejmować szybkie i odpowiednie działania.

Współpraca z SPSS Statistics i SPSS Modeler

IBM SPSS Statistics i SPSS Modeler pozwala na interakcję z repozytorium IBM SPSS Collaboration and Deployment Services Repository z interfejsu programu IBM SPSS Statistics/Modeler. Pliki mogą być przechowywane i pobierane bezpośrednio z IBM SPSS Statistics/Modeler.

Ponadto strumienie i scenariusze przygotowane w SPSS Modeler i przechowywane w repozytorium mogą być wykonywane jako kroki w zadaniach. Podobnie jako kroki w zadaniach można wykonywać pliki komend programu IBM SPSS Statistics zapisane w repozytorium. Relacje zdefiniowane między krokami określają przepływ przetwarzania. Zadanie można zaplanować do wykonania w określonym czasie, zgodnie ze wzorcem cyklu lub w odpowiedzi na zdefiniowane zdarzenie. Ponadto mogą być wysyłane powiadomienia do określonych odbiorców, aby raportować o poszczególnych krokach i ogólnym stanie wykonania zadania.

Współpraca pomiędzy IBM SPSS Collaboration and Deployment Services i IBM SPSS Statistics/Modeler jest aktywowana przez użycie adapterów. Adaptery te instalowane są w środowisku IBM SPSS Collaboration and Deployment Services.