Podpisanie Karty Różnorodności

Informujemy, że dnia 20 grudnia 2012r. firma Infar jako pierwsza firma z województwa lubuskiego dołączyła do grona sygnatariuszy polskiej wersji Karty Różnorodności (ang. Diversity Charter).

Co to takiego?

Karta Różnorodności to dokument, którego celem nadrzędnym jest wzrost znaczenia zarządzania różnorodnością w strukturach przedsiębiorstwa oraz szeroko pojęta promocja integracji w strategiach biznesowych. Poruszana w dokumencie tematyka koncentruje się przede wszystkim na rozpoznawaniu, docenianiu oraz włączaniu do polityki kadrowej zagadnień związanych z poszanowaniem różnic wynikających z posiadania odmiennej płci, wieku, narodowości, religii czy orientacji seksualnej. Implementacja zasad zawartych w dokumencie stanowi odpowiedź na obserwowane w dzisiejszych czasach liczne zmiany społeczne, kulturowe oraz demograficzne. Nie da się ukryć, iż w dużym stopniu determinują one konieczność bardziej kompleksowego oraz szerszego spojrzenia na problematykę związaną z zarządzaniem zespołem pracowników przez kadry zarządzające. Karta Różnorodności zachęca do dostrzegania, akceptowania i promowania różnic występujących między pracownikami oraz wykorzystywania ich do stworzenia takiego środowiska pracy, w którym każda zatrudniona jednostka będzie czuła się doceniana i szanowana.

Dlaczego podpisaliśmy Kartę?

Firma Infar poprzez podpisanie karty zobligowała się nie tylko do wdrożenia zasad z niej wynikających, ale także do aktywnej promocji dokumentu wśród  szerokiej grupy interesariuszy. Uważamy, że pomimo, iż kwestia różnorodności była i w dalszym ciągu jest obecna w polskim ustawodawstwie, to jednak ani regulacje wynikające z treści Kodeksu Pracy ani te płynące z Ustawy z dnia 3 grudnia 2010r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. z dnia 30 grudnia 2010r.) nie odpowiadają na szerokie potrzeby pracowników w tak precyzyjny i kompleksowy sposób jak ogłoszona w 2012 roku polska wersja Karty Różnorodności.

Proces powstawania Karty

Dokument powstał jako pochodna wieloetapowego procesu zainicjowanego już we wrześniu 2011r. przez najstarszą i jednocześnie największą organizację pozarządową działającą na rzecz odpowiedzialnego biznesu, jakim jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz jej partnerów strategicznych, w skład których weszły duże, międzynarodowe korporacje oraz przedstawiciele administracji rządowej, w tym Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania- Minister Agnieszka-Rajewicz oraz Rzeczniczka Praw Obywatelskich- prof. Irena Lipowicz. Dokument o zbliżonej treści został już wcześniej z sukcesem wdrożony we Francji, która jest pomysłodawcą projektu, a także w Hiszpanii, Włoszech, Austrii, Niemczech, Szwecji, Irlandii, Finlandii, Estonii oraz Luksemburgu. Polska jest pierwszym krajem z tzw. „Nowej Unii”, która zatwierdziła własną wersję dokumentu.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z treścią Karty Różnorodność!

Karta Różnorodności

Diversity Charter PL

Zachęcamy również do zapoznania się z przygotowanym przez zespół FOB raportem dotyczącym zarządzania różnorodnością w Polsce

Zarzadzanie Różnorodnością w Polsce

W razie zainteresowania Kartą prosimy o kontakt z Panią Darią Lisiecką, która jest osobą właściwą do przekazywania informacji na temat wdrażania zasad wynikających z w/w dokumentu.

d.lisiecka@infar.com.pl

Comments are closed.