Lubuskie Perły CSR

Informujemy, iż firma Infar zdecydowała się na wzięcie udziału w I edycji konkursu „Lubuskie Perły Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw”. Celem przyświecającym zabawie jest wyłonienie oraz nagrodzenie firm, które z sukcesem wdrażają zasady koncepcji CSR. Konkurs stanowi jeden z głównych punktów realizowanego obecnie projektu „Działaj odpowiedzialnie, czyli promocja społecznej odpowiedzialności biznesu w województwie lubuskim”. Pomysłodawcą projektu oraz plebiscytu jest Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej we współpracy z NSZZ Solidarność Region Zielonogórski.

Czym jest Społeczna Odpowiedzialność Biznesu?

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility, w skrócie: „CSR”) to według definicji zaproponowanej przez Komisję Europejską koncepcja zakładająca, iż przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za wpływ, jaki wywiera na społeczeństwo. W rzeczywistości  jest to jednak pojęcie o wiele szersze, często ujmowane wielowymiarowo, stąd można spotkać się z wieloma definicjami opracowanymi przez takie  globalne instytucje jak: UNDP, World Business Council for Sustainable Development czy Business for Social Responsibility. Niemniej wszystkie z obowiązujących dzisiaj definicji posiadają  wspólny mianownik, który sprowadza się do:

 • Dobrowolności wdrażania koncepcji CSR oraz podejmowania w jej ramach określonych działań,
 • Uwzględniania interesu społecznego,
 • Długotrwałego zaangażowania,
 • Ponoszenia odpowiedzialności za skutki działania przedsiębiorstwa,
 • Budowania synergii pomiędzy 4 obszarami funkcjonowania przedsiębiorstwa: środowiskiem, rynkiem, miejscem pracy oraz społecznością lokalną.

Podwaliny pod koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu położył profesor Uniwersytetu Harvarda Howard R. Bowen, którego publikacja naukowa „Social Responsibility of Businessmen” rozpoczęła ogólnoświatową debatę na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Wkrótce tematyką CSR zainteresowały się także organizacje międzynarodowe, w tym  ONZ, który zwrócił uwagę m.in. na potrzebę uwzględniania zasad zrównoważonego rozwoju we wszystkich aspektach aktywności społeczeństw.

W latach następnych pojęcie „społecznej odpowiedzialności” ewaluowało, co znalazło swoje odzwierciedlenie w licznych publikacjach. Do najpopularniejszych i najbardziej kluczowych dokumentów traktujących o CSR należy zaliczyć:

 • „Raport „Nasza Wspólna Przyszłość” definiujący założenia zrównoważonego rozwoju,
 • „Deklarację z Rio” obejmująca zbiór zasad zrównoważonego rozwoju,
 • Milenijne Cele Rozwoju, określające katalog wyzwań stojących przed ludzkością w XXI wieku,
 • Zieloną Księgę, czyli wydaną w 2001 r. publikację Komisji Europejskiej będącą pierwszym unijnym dokumentem zawierającym definicję oraz wytyczne koncepcji CSR,
 • Białą Księgę, bardziej uszczegółowioną wersję Zielonej Księgi, precyzującą 4 główne obszary, w których UE powinna działać na rzecz promocji CSR.
 • „Wkład biznesu w zrównoważony rozwój”, czyli komunikat KE charakteryzujący europejską strategię na rzecz promowania CSR oraz określającą jej wpływ na gospodarkę oraz społeczeństwo.
 • Norma ISO 26000 stanowiąca praktyczny przewodnik po koncepcji CSR oraz jej wytycznych; norma definiuje m.in. wartości oraz idee płynące z koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wymienione powyżej dokumenty to tylko jedne z wielu publikacji traktujących o założeniach i wartościach płynących z wdrożenia koncepcji CSR. Niemniej to właśnie one wpłynęły na jej rozwój oraz wzrost popularności wśród szerokiego grona interesariuszy.

Zalety Koncepcji CSR

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu niesie ze sobie całe spektrum korzyści zarówno dla samego przedsiębiorstwa, jak i pracowników oraz społeczności lokalnych. Do najczęściej zauważanych korzyści przy wdrożeniu koncepcji zalicza się: wzrost poziomu zadowolenia pracowników oraz ich lojalności względem firmy, wzrost konkurencyjności, podniesienie jakości kultury organizacyjnej, zwiększenie wiedzy na temat oczekiwań klientów, pozyskanie nowych klientów, obniżenie kosztów wewnętrznych przedsiębiorstwa, pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników, czy utrwalenie pozytywnego wizerunku firmy odpowiedzialnej za podejmowania działania w ramach prowadzonej działalności.

Działania Infaru

Firma Infar realizuje koncepcję CSR od przeszło dwóch lat. Głęboko wierzymy, iż etyczne podejście firmy do prowadzonej działalności w pozytywny sposób wpłynie zarówno na dalszą działalność firmy jak i na współpracę ze społecznością lokalną. Sukcesywnie staramy się realizować działania związane z  ochroną środowiska, edukacją oraz promocją polityki diversity.

Comments are closed.