Spotkanie ze studentami- nowe horyzonty

8 czerwca br. Prezes firmy Infar, dr Roman Ferster uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Uniwersytet Zielonogórski, na którym miejscowi przedsiębiorcy wraz ze studentami dyskutowali na temat dostrzeganych od dawna rozbieżności pomiędzy programem kształcenia na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii a stale rosnącymi oraz zmieniającymi się potrzebami pracodawców. Spotkanie zgromadziło wielu zainteresowanych studentów, a także przedsiębiorców z branży bankowo-ubezpieczeniowej, informatycznej i przemysłowo-produkcyjnej. Spotkanie rozpoczęto od prezentacji programów kształcenia na kierunkach ścisłych, a następnie dokonano charakterystyki sylwetki potencjalnego absolwenta Wydziału. Głos zabrało wielu zielonogórskich przedsiębiorców w tym dr Roman Ferster oraz przedstawiciele instytucji państwowych i samorządowych, którzy podzielili się ze zgromadzonymi swoimi poglądami na temat wyzwań stojących przed polskim systemem edukacji, studentami oraz pracodawcami. Spotkanie miało charakter otwartej debaty podczas której starano się wypracować kompromis pomiędzy oczekiwaniami pracodawców, umiejętnościami posiadanymi przez studentów, a oferowanym przez Uniwersytet programem kształcenia. Zastanawiano się nad rozwiązaniem, które umożliwiłoby zaspokojenie potrzeb pracodawców, a studentom stworzyło szansę efektywnego rozwoju i sukcesywnego kształtowania kariery zawodowej. W spotkaniu nie pominięto także spostrzeżeń głównych zainteresowanych, czyli studentów oraz absolwentów Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy także mieli szansę zaprezentowania swojego punktu widzenia i zaproponowania pomysłów na wzbogacenie oraz ulepszenie programu nauczania, w taki sposób, by był on adekwatny do wymagań stawianych przez dzisiejszy rynek pracy oraz pracodawców.

Comments are closed.