Infar wdraża Kodeks Etycznego Postępowania

Mechanizmy  rządzące współczesnym światem biznesu od dawien dawna rozsiewają wokół siebie wiele kontrowersji. Jednym z najczęściej słyszanych zarzutów, jaki pada pod adresem przedsiębiorstw jest ich sukcesywne dążenie do generowania jak największych zysków kosztem pracowników, a także brak poszanowania zasobów środowiska naturalnego oraz brak efektywnej, ciągłej i bezpośredniej komunikacji z klientami oraz pozostałymi uczestnikami otoczenia okołobiznesowego.

Wiele  przedsiębiorstw oskarżanych jest o zatajanie faktów związanych z profilem prowadzonej działalności, fałszowane danych niewygodnych i zagrażających wizerunkowi zewnętrznemu firmy, a także o kreowanie polityki dyskryminacyjnej w środowisku pracy, co niesie  ze sobą ryzyko naruszenia równowagi ekonomiczno-społecznej zarówno w wymiarze lokalnym jak i ogólnokrajowym.

Okoliczności opisane powyżej jak i nieustany rozwój społeczeństwa informacyjnego sprawiają, iż coraz więcej uwagi poświęca się promocji etycznych postaw zarówno wśród pracowników, kadr zarządzających oraz właścicieli przedsiębiorstw. Coraz więcej podmiotów gospodarczych dostrzega potrzebę budowy trwałych, wzajemnych więzi oraz umacniania zaufania pomiędzy szeroko rozumianą siecią interesariuszy. W tym celu opracowywane i upubliczniane są   przejrzyste zbiory zasad, celów oraz wartości, jakimi przedsiębiorstwa obligują się kierować w prowadzonej działalności.

Infar będąc firmą myślącą perspektywicznie wychodzi z założenia, iż obowiązkiem każdej firmy z aspiracjami do bycia liderem w swojej dziedzinie jest aktywne uczestnictwo w kreowaniu długoterminowej strategii uwzględniającej zarówno interesy społeczne jak i ideę zrównoważonego rozwoju. Z tego powodu wyznawane przez nas zasady oraz wartości postanowiliśmy opracować a następnie implementować w strukturach firmy w jasnej oraz przejrzystej formie, która z czasem przybrała postać  kompleksowego Kodeksu Etycznego Postępowania.

Opracowany przez nas dokument określa fundamentalne standardy, jakimi kierujemy się w naszej codziennej pracy oraz definiuje naszą wizję, misję oraz cele długo i krótkoterminowe uwzględniając przy tym zmiany na poziomie produktu, jakości obsługi klienta, rozwoju i wzrostu inwestycji w innowacje, dbałości o zadowolenie pracowników oraz budowę pozytywnego wpływu na otoczenie.

Jesteś przekonani, że korzyści, jakie w niedługiej przyszłości wynikną z wdrożenia Kodeksu Etycznego Postępowania jak i decyzja o podążaniu w kierunku budowania oraz promowania biznesu odpowiedzialnego społecznie przyczyni się w dłuższej perspektywie do umocnienia prezentowanej przez Infar kultury organizacyjnej, ugruntowania oraz wzmocnienia relacji ze społecznością lokalną i partnerami biznesowymi, a także pomoże nam zwiększyć dotychczasową przewagę konkurencyjną  zorientowaną na długotrwały oraz stabilny rozwój.

Wizja firmy Infar

Misja firmy Infar

Kodeks Etycznego Postępowania

Niniejszym pragniemy poinformować, iż całkowita treść Kodeksu Etycznego Postępowania firmy Infar może być również w  każdej chwili udostępniona w wersji papierowej w biurze Zarządu firmy. W tym celu wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy z Panią Darią Lisiecką, która jest osobą odpowiedzialną za stworzenie oraz wdrożenie w/w dokumentu.

e-mail: d.lisiecka@infar.com.pl

Comments are closed.