Już 58% organizacji wdraża systemy analityczne

Wiedza o biznesie, rynku, klientach   i konkurencji jest podstawą działania każdej organizacji. Rosnąca złożoność i niepewność działalności w obecnych czasach skłania organizacje do inwestowania w polepszenie swoich zdolności rozumienia i przewidywania nadchodzących zmian.

Wiele firm zainwestowało już w systemy dostarczające informacji dla menedżerów i decydentów najwyższego szczebla. Jednak najnowsze doświadczenia uczą nas, że prawdziwym motorem sukcesu jest umożliwienie wglądu w informacje wielu pracownikom. Organizacje częściej osiągają założone cele biznesowe, jeśli wielu ich pracowników ma dostęp do kompletnej, prawdziwej i wiarygodnej informacji, w sposób wygodny dla nich – poprzez WWW, Internet, na ich smartfonach, urządzeniach mobilnych lub na komputerach w swoich biurach. Większość z nich oczekuje dostępu do danych w sposób samoobsługowy – bez potrzeby polegania na usługach działu IT. I najważniejsze, chcą bezproblemowo i prawie bez wysiłku zmieniać skalę prowadzonych analiz od pojedynczego zagadnienia do całego przedsiębiorstwa.

Prostota

Podstawowym zagadnieniem jest stworzenie w organizacji takiego systemu Business Intelligence, którego wielu jej pracowników mogłoby używać do znajdowania odpowiedzi na kluczowe zagadnienia biznesowe. Potrzebują narzędzia prostego w obsłudze, intuicyjnego, które będzie im pomagać angażować się w poszukiwanie odpowiedzi na ważne dla nich pytania, które będzie w sposób naturalny wspomagać ich w analizie, myśleniu, podejmowaniu decyzji i reagowaniu na zmiany w otoczeniu. Naturalnym jest, że każdy chciałby korzystać z jednego narzędzia niezależnie od skali prowadzonych analiz.

Postęp

Wiele organizacji, w sposób naturalny, wykształciło systemy informowania najważniejszych decydentów, oparte o tradycyjne narzędzia, często z wykorzystaniem aplikacji biurowych typu arkusz kalkulacyjny. Z czasem jednak, w miarę jak rosną potrzeby informacyjne, takie rozwiązania przestają wystarczać.  Potrzeba lepszych narzędzi, aby nie zaprzepaszczać okazji do zamiany analizy informacji, w oparciu o wiedzę menedżerów, w realne działania. Świat staje się coraz mniejszy, tempo i ilość wymienianych informacji lawinowo rośnie. W ślad za tym zmieniają się narzędzia stosowane do analizy danych tworząc informacje bardziej dostępnymi wszystkim osobom w organizacji, które mogłyby z nich skorzystać. Nowoczesne systemy Business Intelligence obejmują całą organizację stając się narzędziem w codziennej pracy. Elektroniczne karty wyników łączą indywidualną wydajność pracowników z celami i strategią całej organizacji, dając pracownikom realny wpływ na kierunki zmian a organizacji szybką, dokładną, spójną i niezależną informację. Świat będzie się zmieniał coraz szybciej a ilość dostępnych danych będzie rosła dramatycznie, dlatego nie można dalej podejmować decyzji okresowo, z założoną dotąd częstotliwością i jedynie w oparciu o dane historyczne. Organizacje oczekują narzędzi BI zaprojektowanych, aby z łatwością zmieniać, dostosowywać się i akceptować nowe źródła, w tym dane z Internetu i sieci społecznościowych, w skali całego przedsiębiorstwa.

Elastyczność

Aby faktycznie skorzystać z wdrożenia rozwiązań BI organizacje muszą przekazać te narzędzia w ręce wszystkich pracowników, którzy ich faktycznie potrzebują. Nowoczesny BI musi być wyposażony w zarządzanie wydajnością, prognozy, planowanie, budowanie scenariuszy, monitoring w czasie rzeczywistym i nieskrępowaną możliwość tworzenia własnych analiz. Powinien pozwalać w łatwy sposób odnajdywać, użytkownikom na różnych szczeblach organizacji, niezbędne im dane historyczne, sprawdzać trendy i prawdopodobieństwa. To pomoże im podejmować lepsze decyzje. System powinien być wyposażony w mechanizm tworzenia modeli pozwalających na testowanie różnych scenariuszy rozwoju rzeczywistości biznesowej. Działy finansowe i jednostki biznesowe powinny mieć możliwość łatwego tworzenia planów i ich modyfikacji. Dzięki tym narzędziom użytkownikom i decydentom łatwiej będzie łączyć i kojarzyć fakty dla lepszego rozumienia prowadzonego biznesu. Będą mogli analizować informacje, aby przygotowywać i podejmować decyzje oparte na twardych faktach. Otworzy się również możliwość do poszukiwań nowych możliwości biznesowych. Cała powyższa funkcjonalność musi być dostępna w każdym współcześnie dostępnym kanale komunikacji – przez WWW, na urządzeniach mobilnych, na stanowiskach pracy, w sposób zintegrowany z innymi aplikacjami biznesowymi.

Zarząd

Główni decydenci oczekują informacji o dużym stopniu agregacji, odnoszącej się bezpośrednio do ich kluczowych działań. Nie chcą być przeciążani szczegółami, wymagają pełnego obrazu sytuacji dostarczonego w sposób szybki i przejrzysty, aby mogli natychmiast przystępować do działania. Aby sprostać ich oczekiwaniom system powinien dostarczyć przestrzeń roboczą w oparciu o przeglądarkę internetową, dającą na początek dnia rzut oka na najważniejsze wskaźniki operacyjne i finansowe. Równie ważne dla tej grupy odbiorców są narzędzia do pracy grupowej, pozwalające na współpracę z innymi decydentami w celu dzielenia się oceną sytuacji, zbierania opinii i punktów widzenia. Istotna jest możliwość nanoszenia adnotacji i komentowania dokumentów, aby inni pracownicy mogli na tej podstawie dokonywać stosownych korekt. Kierownictwo musi mieć zapewnioną możliwość śledzenia projektów i aktywności a także mieć możliwość dostępu do listy najważniejszych zadań. Nie do przecenienia jest wgląd, kiedy potrzeba, w dane źródłowe, sprawdzenie danych historycznych a także identyfikacja autora i ścieżki, którą informacje zostały szefostwu dostarczone. Wszystkie te możliwości muszą być udostępnione w dobrze znanym środowisku przeglądarki lub pakietu biurowego, jako że nikt nie oczekuje od kierownictwa firmy uczenia się nowych narzędzi informatycznych. Główni decydenci podejmując najważniejsze decyzje przesądzające o losach organizacji muszą mieć poprzez system Business Intelligence zapewniony płynny dostęp do informacji sprawdzonej i najbardziej aktualnej.

Menedżerowie

Odpowiadając za sukces kluczowych przedsięwzięć i rentowność menedżerowie potrzebują zarówno danych zagregowanych, jak i możliwości zagłębiania się do danych operacyjnych. Szybki dostęp do istotnych informacji pomaga im podejmować lepsze decyzje biznesowe, a samoobsługowy BI otwiera możliwość niezależnej pracy, której wynikami mogą później dzielić się ze współpracownikami. W tym celu niezbędne jest przyjazne środowisko pracy oferujące informacje w postaci odpowiednio zorganizowanej i uporządkowanej. To pozwala menedżerom na badanie dowolnej kombinacji danych w wybranych okresach czasu. Tworzą w ten sposób unikalne zestawienia wydajności swoich działów, jednostek biznesowych, produktów, regionów itp. Stąd ich środowisko musi udostępniać funkcjonalności typu ‘przeciągnij i upuść’ dla: informacji planistycznych, zewnętrznych danych, kart wyników oraz miar, które mogą umieszczać w tworzonych raportach i pulpitach. Tworzenie i posługiwanie się w organizacji miarami, diagramami procesów oraz kartami wyników upraszcza przekazywanie strategii i celów od góry w dół organizacji i daje pewność, że wszyscy pracują zgodnie z jednolitymi procedurami w celu osiągnięcia jasno określonych wyników. Dobrze jest, gdy narzędzia BI integrują pakietem Microsoft Office, dzięki czemu menedżerowie pracują z użytkowanym dotychczas środowiskiem. Niebagatelne znaczenie ma bezpieczny dostęp do swojego środowiska pracy z urządzeń mobilnych oraz poprzez Internet, w dowolnym momencie, gdy do podjęcia decyzji niezbędne są sprawdzone dane. Sieciowe środowisko pracy pozwala współpracującym menedżerom na dzielenie się pomysłami i spostrzeżeniami, komentowanie i dopisywanie sugestii, a także korygowanie lub zatwierdzanie dokumentów. Znaczące korzyści przynosi również możliwość definiowania i wykonywania procedur biznesowych, przy pomocy których menedżerowie mogą inicjować i przydzielać zadania, kontrolować aktywność i przebieg projektów.

Analitycy biznesowi

Zadaniem analityków jest wypełnianie informacją białych plam i pozyskiwanie wszelkich możliwych danych, w celu dostarczania decydentom twardych podstaw do decyzji. Opierając się na eksploracji danych wypełniają przestrzeń pomiędzy przychodami a stratami, produktami a rentownością, wynikami finansowymi a trendami na rynku itd. Dlatego oni szczególnie oczekują wszechstronnego narzędzia, które dostarczy im kompletny i zgodny obraz biznesu w miejsce wielu perspektyw, które później musieli zestawiać, porównywać i urealniać. Kluczowy jest dostęp do wiarygodnych danych statystycznych, trendów i wzorców na podstawie, który mogą sporządzać przystające do rzeczywistości prognozy.  W tym celu pomocna jest prezentacja danych w formacie kart wyników, miar, raportów i statystyk, które poddają się analizom i mogą być udostępniane współpracownikom. Służy temu zintegrowane z danymi całej organizacji, przygotowane specjalnie dla nich na lokalnym komputerze środowisko pracy, pozwalające na wygodną analizę danych i udostępnianie informacji.

Pracujący na pierwszej linii

Pracujący na pierwszej linii biznesu potrzebują spersonalizowanej i łatwo dostępnej informacji, która wspomoże ich w osiągnięciu wyznaczonych im celów i realizacji zadań. Ci użytkownicy oczekują jednego miejsca, w którym otrzymają zadania do realizacji i informacje zwrotne o swoich wynikach. Łatwe w użytkowaniu narzędzie pozwoli im się włączyć w proces raportowania, zwłaszcza, jeśli pracując w terenie będą mogli, korzystając z terminali przenośnych typu Apple, Blackberry czy Android, wprowadzać informacje na poczekaniu w miejscu ich powstawania. W stale zmieniającym się świecie organizacje uświadamiają sobie, że istnieje możliwość osiągania przewagi konkurencyjnej dzięki udostępnianiu pracownikom na każdym szczeblu organizacji informacji dostosowanych do ich potrzeb, zaprezentowanych w odpowiedniej ilości i zrozumiałej formie. Właściwe rozwiązanie BI pozwala im na współpracę użytkowników liniowych, wykonywanie obowiązków zgodnie z zaprojektowanymi procedurami a także komentowanie i nanoszenie do wprowadzanych danych dodatkowych notatek wyjaśniających, dzięki czemu informacja niesie nie tylko suche liczby ale również kontekst ich powstania.

Rozwiązania IBM Cognos

Właściwe rozwiązanie Business Intelligence umożliwia zarządowi, menedżerom, analitykom i użytkownikom biznesowym współtworzyć środowisko, w którym podejmowane są decyzje w coraz to większym stopniu oparte na danych. Z pełnym zakresem możliwości BI wszyscy użytkownicy mają dostęp i mogą dzielić się informacją kiedy, gdzie i tak jak potrzebują. Rezultatem są lepsze decyzje a organizacje odzyskują sprawność i uzyskują lepsze niż konkurencja wyniki.

Rodzina rozwiązań Cognos udostępnia rozwiązania BI dla użytkowników biznesowych każdego szczebla, dodatkowo wzmacniając je o planowanie, analizę scenariuszy, monitoring w czasie rzeczywistym oraz prognozowanie. Dzięki wspieraniu współdziałania i łączenia różnych perspektyw twojego biznesu rodzina rozwiązań Cognos pomaga użytkownikom biznesowym podejmować mądrzejsze decyzje i osiągać lepsze rezultaty.

Usługi Infar

Od 2003r. wspieramy firmy na drodze przekształcania danych w użyteczne informacje i podejmowania na ich podstawie lepszych decyzji, które podnoszą sprawność i efektywność działania ich organizacji. W tym celu od początku wykorzystujemy rozwiązania z rodziny IBM Cognos. Potwierdzeniem naszych kwalifikacji są najwyższe możliwe statusy partnerstwa – IBM Premium Business Partner oraz Cognos Service Provider.

Nasi klienci reprezentują branże sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz produkcji dóbr konsumpcyjnych i przemysłowych. Ich uznanie jest dla nas najważniejszą nagrodą.

Comments are closed.